แบบคำร้องแจ้งเรื่องราวร้องทุกข์
 
ที่
เรียน นายกองค์การบริหารส่วนตำบลวิสัยใต้
      ข้าพเจ้า นาย/ นาง/ นางสาว อยู่บ้านเลขที่ ถนน
หมู่ที่ ตำบล อำเภอ จังหวัด
เบอร์โทรศัพท์ อีเมล์
   
มีความเดือดร้อนเรื่อง: ระบุโดยสรุป
สาเหตุที่ได้รับความเดือดร้อน : ระบุโดยสรุป
ต้องการให้ อบต.ดำเนินการอย่างไร : ระบุโดยสรุป
โดยมีเอกสารแนบคำร้อง ดังนี้ :
สำเนาทะเบียนบ้าน
สำเนาประจำตัวประชาชน พร้อมฉบับจริง
อื่น ๆ (ถ้ามี)
 
เพื่อประโยชน์ของท่าน กรุณาใส่ข้อมูลให้ครบทุกช่อง
หลังจากองค์การบริหารส่วนตำบลวิสัยใต้ ได้รับคำร้องของท่านแล้วจะติดต่อกลับภายใน 3 วันทำการ
และกรุณานำเอกสารแนบคำร้องข้างต้นมายื่นได้ที่ องค์การบริหารส่วนตำบลวิสัยใต้
รหัสส่งข้อมูล :