ลำดับ หัวข้อ อ่าน วันที่สร้าง
131 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างซ่อมรถยนต์ส่วนกลาง หมายเลขทะเบียน กจ 4684 ชุมพร จำนวน 1 งาน ดาวน์โหลดเอกสาร
41
19 มิ.ย. 2562
132 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จัดซื้อวัสดุงานบ้านงานครัว จำนวน 19 รายการ ดาวน์โหลดเอกสาร
42
18 มิ.ย. 2562
133 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จัดซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ จำนวน 3 รายการ ดาวน์โหลดเอกสาร
36
18 มิ.ย. 2562
134 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จัดซื้อบัตรประวัติพนักงานส่วนตำบล จำนวน 250 แผ่น ดาวน์โหลดเอกสาร
38
18 มิ.ย. 2562
135 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จัดซื้อใบเสร็จรับเงินค่าน้ำประปาทั่วไป และสมุดจดเลขอ่านมาตรวัดน้ำ จำนวน 2 รายการ ดาวน์โหลดเอกสาร
33
18 มิ.ย. 2562
136 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา โครงการซ่อมแซมถนนหินคลุกสายยุทธสาสตร์ หมู่ที่ 2 ตำบลวิสัยใต้ อำเภอสวี จังหวัดชุมพร ดาวน์โหลดเอกสาร
38
18 มิ.ย. 2562
137 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา โครงการปรับปรุง/ซ่อมแซมถนนหินคลุกสายหนองหลวง - หนองจาก หมู่ที่ 4 ตำบลวิสัยใต้ อำเภอสวี จังหวัดชุมพร ดาวน์โหลดเอกสาร
36
18 มิ.ย. 2562
138 ประกาศราคากลางโครงการซ่อมแซมถนนหินคลุกสายยุทธศาสตร์ หมู่ที่ 2 ดาวน์โหลดเอกสาร
36
11 มิ.ย. 2562
139 ประกาศราคากลางโครงการซ่อมแซมถนนหินคลุกสารยหนองหลวง - หนองจาก หมู่ที่ 4 ดาวน์โหลดเอกสาร
38
11 มิ.ย. 2562
140 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างทำป้ายไวนิล ขนาด 1.2x2.4 เมตร จำนวน 1 ป้าย ดาวน์โหลดเอกสาร
36
06 มิ.ย. 2562
 
กำลังแสดงหน้า : |1| |2| |3| |4| |5| |6| |7| |8| |9| |10| |11| |12| |13| 14 |15| |16| |17| |18| |19| |20| |21| |22| |23| |24| |25| |26| |27| |28| |29| |30| |31| |32| |33| |34| |35| |36| |37| |38| |39| |40| |41| |42| |43| |44| |45| |46| |47| |48| |49| |50| |51| |52| |53