ลำดับ หัวข้อ อ่าน วันที่สร้าง
1 คำสั่ง อบต.วิสัยใต้ ที่ 220/2564 เรื่อง แต่งตั้งปลัด อบต.รักษาราชการแทนนายกองค์การบริหารส่วนตำบลวิสัยใต้ ดาวน์โหลดเอกสาร
26
15 ก.ย. 2564
2 ประกาศตรวจรับงานจ้างโครงการปรับปรุงระบบประปาหมู่บ้าน บ้านเขาสะบ้า หมู่ที่ 5 ตำบลวิสัยใต้ อำเภอสวี จังหวัดชุมพร งบประมาณรายจ่ายประจำปี 2564 ดาวน์โหลดเอกสาร
20
09 ก.ย. 2564
3 คำสั่ง อบต.วิสัยใต้ 204/2564 เรื่อง มอบหมายเจ้าหน้าที่ของหน่วยงานปฏิบัติงานระบบสารบรรณ ตามระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรี ว่าด้วยงานสารบรรณ พ.ศ.2526 แก้ไขเพิ่มเติมฉบับที่ 4 พ.ศ.2564 ลงวันที่ 27 สิงหาคม 2564 ดาวน์โหลดเอกสาร
38
03 ก.ย. 2564
4 ประชาสัมพันธ์การแสดงตัวตนเพื่อตรวจสอบสถานะของคนพิการ งบประมาณ 2565 ดาวน์โหลดเอกสาร
33
01 ก.ย. 2564
5 ประกาสตรวจรับงานจ้างโครการก่อสร้างไหล่ทางถนน คสล. สายค่ายลูกเสือ-แหลมนาว หมู่ที่ 8 ตำบลวิสัยใต้ อำเภอสวี จังหวัดชุมพร ประจำปีงบประมาณ 2564 ดาวน์โหลดเอกสาร
33
31 ส.ค. 2564
6 ประกาศตรวจรับงานจ้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก รหัสทางหลวงท้องถิ่น ชพ.ถ. 68007 สายยุทธศาสตร์ หมู่ที่ 2 ตำบลวิสัยใต้ อำเภอสวี จังหวัดชุมพร ประจำปีงบประมาณ 2564 ดาวน์โหลดเอกสาร
26
30 ส.ค. 2564
7 ประกาศตรวจรับงานจ้างโครงการขยายไหล่ทางถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายบ้านล่าง หมู่ที่ 3 ตำบลวิสัยใต้ อำเภอสวี จังหวัดชุมพร ประจำปีงบประมาณ 2564 ดาวน์โหลดเอกสาร
25
17 ส.ค. 2564
8 คำสั่ง อบต.วิสัยใต้ ที่ 164/2564 ลงวันที่ 2 กรกฎาคม 2564 ดาวน์โหลดเอกสาร
105
05 ก.ค. 2564
9 ประกาสตรวจรับงานจ้างโครการซ่อมสรา้งถนนลาดยางแอสฟัลท์ติกคอนกรีต รหัสทางหลวงท้องถิ่น ชพ.ถ.68001 สายเอเชีย41-บ้านหาดพริก หมู่ที่ 2 ตำบลวิสัยใต้ อำเภอสวี จังหวัดชุมพร ประจำปีงบประมาณ 2564 ดาวน์โหลดเอกสาร
101
01 มิ.ย. 2564
10 ประกาศ อบต.วิสัยใต้ เรื่อง ปรับแผนปฏิบัติการฉีดพ่นเคมีละอองฝอย ป้องกันโรคไข้เลือดออก ในสถานศึกษา ประจำปีการศึกษา 2564 ดาวน์โหลดเอกสาร
100
27 พ.ค. 2564
 
กำลังแสดงหน้า : 1 |2| |3| |4| |5| |6| |7| |8| |9| |10| |11| |12| |13| |14| |15| |16| |17| |18| |19| |20| |21| |22| |23| |24| |25