ข่าวประชาสัมพันธ์
เรื่อง : คำสั่ง อบต.วิสัยใต้ 204/2564 เรื่อง มอบหมายเจ้าหน้าที่ของหน่วยงานปฏิบัติงานระบบสารบรรณ ตามระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรี ว่าด้วยงานสารบรรณ พ.ศ.2526 แก้ไขเพิ่มเติมฉบับที่ 4 พ.ศ.2564 ลงวันที่ 27 สิงหาคม 2564
  รายละเอียด :

 อบต.วิสัยใต้ ได้ออกคำสั่งมอบหมายเจ้าพนักงานธุรการ และผู้ช่วยเจ้าพนักงานธุรการปฏิบัติงานรับหนังสือทางระบบสารบรรณอิเล็กทรอนิกส์ ตามระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรี ว่าด้วยงานสารบรรณ พ.ศ.2526 แก้ไขเพิ่มเติมฉบับที่ 4 พ.ศ.2564

  รายละเอียดเพิ่มเติม : ดาวน์โหลดเอกสาร ดาวน์โหลดเอกสาร
  รายละเอียดเพิ่มเติม : ดาวน์โหลดเอกสาร ดาวน์โหลดเอกสาร
 
ประกาศเมื่อวันที่ 03 กันยายน 2564  :: จำนวนผู้อ่าน 37 คน