ร้องเรียนร้องทุกข์และการแสดงความคิดเห็น
เรื่อง : แต่งตั้งเจ้าหน้าที่รับผิดชอบมาตรการป้องกันการละเว้นการปฏิบัติหน้าที่ในการบังคับใช้กฏหมายเกี่ยวกับป้ายโฆษณาหรือสิ่งอื่นที่รุกล้ำทางสาธารณะ
  รายละเอียด :

1. คำสั่ง อบต.วิสัยใต้ ที่ 185/2563 ลงวันที่ 22 กันยายน 2563 แต่งตั้งเจ้าหน้าที่รับผิดชอบ
2. คำสัง อบต.วิสัยใต้ ที่ 200/2563 ลงวันที่ 1 ตุลาคม 2563 มอบหมายเจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบแจ้งเบาะแสฯ

  รายละเอียดเพิ่มเติม : ดาวน์โหลดเอกสาร ดาวน์โหลดเอกสาร
 
ประกาศเมื่อวันที่ 10 ตุลาคม 2563  :: จำนวนผู้อ่าน 78 คน