ข่าวประชาสัมพันธ์
เรื่อง : คำสั่ง อบต.วิสัยใต้ ที่ 164/2564 ลงวันที่ 2 กรกฎาคม 2564
  รายละเอียด :

 เรื่อง แต่งตั้งคณะทำงานประเมินมาตรฐานขั้นต่ำการจัดบริการสาธารณะของ อบต.วิสัยใต้ ประจำปี 2564
ตามหนังสือสำนักปลัดนายกรัฐมนตรี ด่วนมาก ที่ นร 01407/ว 3577 ลงวันที่ 2 มิถุนายน 2564

  รายละเอียดเพิ่มเติม : ดาวน์โหลดเอกสาร ดาวน์โหลดเอกสาร
 
ประกาศเมื่อวันที่ 05 กรกฏาคม 2564  :: จำนวนผู้อ่าน 103 คน